تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

غذا خوردن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتانش را (پس از غذا خوردن) سه بار با زبان پاک می‏فرمود. در روایت دیگر آمده: سه انگشتش را می‏لیسید.
از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود: من که تکیه داده غذا نمی‏خورم.
اما انس گوید: خرمایی برای پیامبر آوردند؛ آن حضرت در حالی که از ضعف گرسنگی تکیه داده بود، از آن میل فرمود.