تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قناع گذاشتن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس بن مالک گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار قناع می‏گذاشت، و پیراهنش مانند پیراهن روغن فروشان شده بود!(668)
قناع پارچه‏ای است که بعد از استعمال روغن بر سر می‏گذارند تا دستار از چرب شدن محفوظ بماند.