تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

7 - ابولهب بن عبدالمطلب و فرزندان او

نام او عبدالعزی است. کنیه‏اش - بدین جهت که به نظر می‏رسد از گونه‏هایش آتش زبانه می‏کشد - ابولهب گردید.
چهار فرزند به نامهای عتبه، عتیبه، معتب و دره داشت. در خبر است که: سبیعه دختر ابی لهب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای پیامبر خدا! مردم می‏گویند تو دختر هیزم آتش هستی... تا آخر روایت.
اگر سبیعه و دره یکی باشند پس فرزندان ابو لهب همان چهار نفرند و در غیر این صورت فرزندان او پنج نفر خواهند بود: سه پسر و دو دختر. همگی آنان به غیر از عتبه در روز فتح مکه اسلام آوردند. عتبه با دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله در زرقاء طعمه شیر گردید. بعضی گفته‏اند: عتبه اسلام آورد و عتیبه طعمه شیر گشت و ظاهراً خبر صحیح نیز همین است.(221)
عتبه و معتب از جمله نه هاشمی بودند که در جنگ حنین مقاومت کردند و از صحنه کارزار فرار ننمودند. گویند که چشمان معتب در جنگ حنین درآمد.
دره دختر ابولهب نیز اسلام آورد و همسر نوفل بن حارث بن عبدالمطلب گردید و از برای او عقبه و ولید و ابوسلمه را به دنیا آورد. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز روایت نقل کرده است.
بقیه پسران عبدالمطلب در کودکی درگذشتند. این بود سرگذشت پسران عبدالمطلب.