تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

در نحوه به دست کردن انگشتری‏

از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل است که: پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتری را به دست راست می‏کرد.
ابن عمر گوید: پیامبر انگشتری از نقره داشت و نگین آن به سمت کف دست آن حضرت قرار می‏گرفت و نقش آن محمد رسول الله بود و نهی فرمود از این که کسی بر آن نقش نماید و این همان است که از دست معیقیب در چاه اریس افتاد.(665)