تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

11 - فهر بن مالک‏

کنیه‏اش ابوغالب بود و مادرش جندله دختر عامر بن حارث بن مضاض جرهمی نام داشت. فهر رئیس مردم مکه و محور و کانون قریش بود.