تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

خورش پیامبر صلی الله علیه و آله‏

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سرکه خوب نانخورشتی است. و نیز فرمود: زیتون بخورید و روغن آن را استفاده کنید که از درخت پربرکتی است.
برای ابو موسی اشعری گوشت مرغی آوردند. فردی از حاضران کناره گرفت و گفت: دیدم مرغ چیزی را می‏خورد و سوگند خوردم که گوشت آن را نخورم. ابوموسی گفت: بیا جلو (و بخور) زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم که گوشت مرغ می‏خورد.
انس بن مالک گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله کدو را دوست می‏داشت. هر گاه غذایی برایش می‏آوردند یا به غذا دعوت می‏شد، دنبال کدو می‏گشتم و آن را جلوی آن حضرت قرار می‏دادم؛ چون می‏دانستم آن را دوست دارد.
ابن مسعود گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله پاچه (گوسفند) را دوست می‏داشت. او گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله به وسیله پاچه گوسفند مسموم شد. عبدالله بن مسعود عقیده داشت که یهودیان آن حضرت را مسموم کرده‏اند.
و عبدالله بن جعفر گوید: شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین گوشتها گوشت پشت (گوسفند) است.
ام هانی گفته است که: پیامبر صلی الله علیه و آله به خانه من آمد و فرمود: آیا غذایی داری؟
گفتم: جز نان خشک و سرکه ندارم.
فرمود: بیاور؛ خانه‏ای که در آن سرکه باشد بی‏خورش نیست.
و عبدالله بن سلام گوید: دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله نان خشک جوینی را برداشت و خرمایی بر آن نهاد و فرمود: این خورش این است سپس آن را خورد.
انس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله ثفل را دوست داشت.
عبدالله (بن عبدالرحمان، راوی حدیث) گوید: مقصودش باقیمانده غذا در ته ظرف است.