تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله‏

محمد بن سیرین گوید:
نزد ابو هریره بودیم. او دو لباس کتانی رنگ شده داشت؛ در یکی از آنها آب بینی می‏ریخت. و می‏گفت: به به! ابوهریره در لباس کتانی آب بینی می‏اندازد یادم می‏آید روزی بین منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و حجره عایشه بیهوش افتاده بودم. هر کس که از کنارم عبور می‏کرد - چون فکر می‏کرد من به حالت غش و جنون دچار شده‏ام - پایش را روی گردنم قرار می‏داد حال آنکه این به سبب دیوانگی نبود؛ بلکه به جهت گرسنگی به من روی آورده بود.
این حدیث را ترمذی از این جهت در قسمت زندگی آن حضرت ذکر کرده است که بر تنگی زندگی ایشان دلالت می‏نماید؛ چرا که اگر چیزی نزد آن حضرت بود، ابوهریره را گرسنه نمی‏گذاشت تا به آن حالت از گرسنگی برسد که مردم به گمان غش و جنون پاهایشان را روی گردن او قرار دهند؛ زیرا این عمل را برای برگشت حال این گونه افراد انجام می‏دهند.
مالک بن دینار گوید: هرگز پیامبر از نان و گوشت - به قدری که سیر شود - تناول نفرمود؛ مگر وقتی که همراه دیگران غذا می‏خورد.