تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

15 - خزیمة بن مدرکة

خزیمه مصغر خزمه است. در او نور رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود داشت. کنیه او ابواسد و مادرش سلمی دختر أسلم نام داشت. غیر این نام نیز گفته شده است.