تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

نماز مستحبی پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه‏

عبدالله بن سعید(678) گوید: از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره نماز در خانه‏ام و نماز در مسجد سؤال کردم؛ فرمود: نزدیکی خانه‏ام را به مسجد که می‏بینی؛ نزد من نماز خواندن در خانه‏ام محبوبتر است از مسجد؛ مگر آن که نماز واجب باشد.