تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

بستر پیامبر صلی الله علیه و آله‏

عایشه گوید: بستری که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر روی آن می‏خوابید، پوستی انباشته از لیف خرما بود.
از حفصه سؤال کردند: بستر پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه تو چه بود؟ گفت: پلاسی که آن را دولا کرده بودیم و روی آن می‏خوابیدیم. شبی گفتم اگر آن را چهارلا کنم برای او نرمتر است و آن را چهارلا انداختم.صبحگاه پرسید: دیشب بسترم را چه قرار داده بودید؟ گفتیم: همان بستر قبل اما چهار لایش کرده بودیم که برای شما بهتر باشد. فرمود: آن را به حالت اولش برگردانید؛ نرمی آن مرا از نماز بازداشت.