تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

17- غزوه دومة الجندل‏

دومه به فاصله پنج شبانه روز از دمشق - و یا به فاصله هفت مرحله از آن - و با فاصله پانزده یا شانزده روز از مدینه است و در مراصد آمده:
علت نامگذاری آن به جندل(491) آن است که نزدیک آن بنایی شده است که نزدیک کوه طیی‏ء می‏باشد.(492)
سبب این جنگ آن بود که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر رسید که گروه زیادی به کسانی که از این شهر می‏گذرند ستم می‏کنند. آن حضرت شب بیست و پنجم ماه ربیع الاول سال پنجم با یک هزار نفر از یاران خود خارج شد. شبها حرکت می‏کردند و روزها خود را پنهان می‏نمودند. سباع بن عرفطه(493) را در مدینه جانشین خود قرار دادند. چون به آنجا نزدیک شدند چیزی جز شتران و گوسفندان ندیدند. بر گله‏ها و چوپانها حمله بردند و بعضی از آنها را به غنیمت گرفتند. گروهی نیز فرار کردند. چون خبر به مردم دومه رسید، پراکنده شدند.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چند روز در اردوگاه آنها فرود آمد و کسی را در آنجا ندید. گروههایی را به اطراف فرستاد و آنها بدون اینکه کسی را بیابند مراجعت کردند. روز بیستم ماه ربیع الاخر به مدینه وارد شدند.