تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

4 - عبد مناف بن قصی‏

نامش مغیره و کنیه‏اش ابو عبد شمس بود. به خاطر زیبا بودنش او را قمر می‏نامیدند. عبد مناف و عبدالعزی و عبدالدار فرزندان قصی با هم برادر بودند؛ مادر آنها حبی دختر حلیل بود. او کسی بود که میان گروههایی از قریش پیمان معروف به احابیش(48) را منعقد کرد.