تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

نشستن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گاه در نشستن زانوانش را به بغل می‏گرفت. در زمان خواب به پشت می‏خوابید و یکی از پاها را روی دیگری می‏انداخت.
از ابو سعید خدری نقل شده است: هنگامی که آن حضرت در مسجد می‏نشست، زانوان را در بغل می‏گرفت.