تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

7 - مرة بن کعب‏

کنیه‏اش ابویقظه و مادرش مخشیة(59) دختر شیبان بن محارب بن فهر بود. دو برادر تنی به نامهای هصیص و عدی داشت. برخی گفته‏اند مادر عدی، رقاش دختر رکبة (بن بلبلة بن کعب) بوده است.