تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

5 - عبدالله بن زبعرای سهمی‏

او در مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله را هجو می‏کرد و نسبت به آن حضرت بدی می‏گفت. در روز فتح مکه گریخت و سپس نزد آن حضرت بازگشت و پوزش طلبید. حضرتش عذر او را پذیرفت. زمانی که اسلام آورد، گفت:
یا رسول الملیک، ان لسانی راتق ما فتقت اذ أنا بور
ای پیامبر خدا! زبان من آنچه را که گفته است باز پس می‏گیرد که من گمراه و سرگشته بودم.
اذ أباری الشیطان فی سنن الغی ی و من مال میله مثبور
من در طریق گمراهی پیرو شیطان بودم و هر که کارهای او را انجام دهد، نابودشدنی است.
آمن اللحم و العظام بربی ثم قلبی (نفسی) الشهید انت نذیر
گوشت و استخوان من به خدایم ایمان آوردند؛ آنگاه دلم گواهی می‏دهد که تو هشدار دهنده‏ای.
و نیز اشعار دیگری در مقام عذرخواهی سرود:
انی لمعتذر الیک من الذی أسدیت اذ أنا فی الضلال اهیم
من از بی‏توجهی‏ای که کردم پوزش می‏طلبم که در گمراهی سرگردان بودم.
فاغفر - فدی لک والدای کلاهما- زللی فانک راحم مرحوم
لغزشم را ببخشای - ای که پدر و مادرم هر دو به فدایت - که تو رحم‏کننده‏ای و رحمت شده.
و لقد شهدت بان دینک صادق حق و انک فی العباد جسیم
گواهی می‏دهم که دین تو راست و حق است و تو در میان مردم بلندمقامی.