تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

خضاب کردن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

از ابو هریره سؤال شد: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله موهای سرش را خضاب می‏کرد؟ گفت: آری.
جهدمه(659) گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم که از منزلش بیرون می‏آمد در حالی که سر خود را - که بر آن اثر رنگ و خضاب به مانند زعفران بود - خشک می‏کرد.
انس گوید: موی پیامبر صلی الله علیه و آله را خضاب شده دیدم.