تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

6 - کلاب بن مره‏

کنیه‏اش ابوزهره و مادرش هند دختر سریر بن ثعلبة بن حارث بن فهر بود. دو برادر پدری به نامهای تیم و یقظه داشت که مادرشان اسماء دختر (عدی ابن) حارثه(58) از بنی بارق بود.