تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

چگونگی نان پیامبر صلی الله علیه و آله‏

از عایشه نقل است که: خاندان پیامبر تا زمان رحلت آن حضرت دو روز پیاپی از نان جو سیر نخوردند.
ابن عباس گوید: پیامبر و خانواده‏اش شبهای زیادی گرسنه می‏خوابیدند و چیزی برای خوردن نداشتند؛ غالبا نان آنها نان جوین بود.
به سهل بن سعد گفتند: آیا پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ نان سپید (یعنی الک شده) میل فرمود؟
گفت: آن حضرت تا زمان رحلت، نان الک شده ندید.
گفتند: آیا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله شما الک داشتید؟
گفت: نه.
گفتند: جو را چه می‏کردید؟
گفت: آن را در مقابل وزش باد قرار می‏دادیم و هر چه را باقی می‏ماند، خمیر می‏کردیم.