تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

10/6 - امیمه‏

او را عیاش بن ابی لهب به همسری گرفت و برای او فضل را به دنیا آورد که شاعر بود.