تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شانه کردن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس بن مالک گوید: پیامبر موی سر را بسیار روغن می‏زد و آنها را شانه می‏کرد و برای اینکه روغنی که بر سر و روی مالیده بود، دستار و لباس را چرب نکند پارچه‏ای بر سر می‏افکند و از بسیاری استعمال روغن گاه پیراهنش همچون پیراهن روغن‏فروشان به نظر می‏آمد.(!)
عایشه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله دوست می‏داشت در هنگام وضو و شانه زدن و کفش پوشیدن، از طرف راست شروع کند.
از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل است که آن حضرت یک روز در میان موها را شانه می‏زد.
عبدالله بن مغفل گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله نهی فرمود از این که موها را جز یک روز در میان شانه بزنند.
ابن عربی(657) گوید: پی در پی بودن آن، تکلف است و ترکش، چرک آلودگی و یک روز در میان انجام دادن آن سنت است.