تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

پیری و موی سفید پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس بن مالک گوید: در سر و صورت پیامبر بیش از چهارده موی سفید مشاهده نکردم.
از جابر بن سمرة در مورد موی سفید آن حضرت سؤال کردند. گفت: هر گاه روغن استعمال می‏کرد موی سفیدی در سر و روی آن حضرت دیده نمی‏شد و هر گاه استعمال نمی‏فرمود مقدار کمی موی سفید دیده می‏شد.
ابو جحیفه(658) گوید: به پیامبر عرضه داشتند: ای رسول خدا! می‏بینیم پیر شده‏اید؟ فرمود: سوره هود و سوره‏های نظیر آن مرا پیر و موسپید کردند.