تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

1 - غزوه ودان‏

به غزوه أبواء(405) نیز شهرت دارد. ابواء و ودان دو مکان نزدیک به هم هستند که فاصله میان آنها شش یا هشت میل(406) می‏باشد. این غزوه در نخستین روز ماه صفر، دوازدهمین ماه هجرت آن حضرت به مدینه، اتفاق افتاد. ایشان با شصت نفر قصد قریشیان و بنی ضمرة را داشتند. پیمان بسته شد که بنی ضمرة با آن حضرت جنگ نکنند و کسی را نیز به جنگ با آن حضرت تحریک ننمایند و به دشمنان نیز کمک و یاری نرسانند. این غزوه بدون هیچگونه جنگی پایان یافت و پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه بازگشت.
لواء جنگ در دست عمویش حمزه سلام الله علیه قرار داشت. (لواء پرچمی است که در جنگ حمل می‏شود و به وسیله آن محل فرمانده لشکر شناخته می‏گردد. آن را نیرومندترین لشکر حمل می‏کند و گاه به دست جلودار لشکر سپرده می‏شود.)