تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

قرائت پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ام سلمه گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله بین قرائتش را فاصله می‏انداخت (و متصل نمی‏خواند) و می‏گفت: الحمد لله رب العالمین؛ سپس توقف می‏کرد. آنگاه می‏خواند: الرحمن الرحیم؛ سپس توقف می‏نمود و آنگاه می‏خواند: مالک یوم الدین.
قتاده گوید: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد جز آنکه خوش سیما و خوش صوت بود. پیامبر شما نیز خوش سیما و خوش صوت بود و (در هنگام خواندن) صدا را در گلو نمی‏چرخاند.
و ابن عباس گوید: قرائت پیامبر صلی الله علیه و آله چنان بود که گاه کسانی که در صحن خانه بودند، صدای آن حضرت را در اتاق می‏شنیدند.