تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دوری از منهیات‏

به امر به معروف و نهی از منکر و بازداشتن افراد از کارهای زشت پای بند بود. هرگز کسی - هر کس و از هر طبقه‏ای که بود - در محضر او جرأت غیبت کردن نداشت. از سخنان بیهوده و لغو پرهیز داشت و عمر عزیز خویش را در مسیر خدمت به دین و مردم مصروف می‏نمود.