تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

21- غزوه بنی لحیان(522)

در ربیع الاول سال ششم هجرت اتفاق افتاد.
ابن اثیر گوید:
در جمادی الاول سال ششم رسول خدا صلی الله علیه و آله به خونخواهی خبیب بن عدی و یاران وی به سوی بنی لحیان رفت و برای غافلگیری چنین وانمود که رفتن به شام را قصد دارد. از مدینه بیرون آمد و در منزلگاه بنی لحیان، غران (بین دو منطقه امج و عسفان) فرود آمد. مشاهده کرد که آنها جانب احتیاط گرفته و به قله کوهها پناه برده‏اند و چون نتوانسته بود آنها را غافلگیر نماید با دویست سوار در عسفان فرود آمد تا مردم مکه بهراسند. آنگاه دو تن از سواران را پیش فرستاد تا به کراغ الغمیم رسیدند. پس از آن به سوی مدینه بازگشت.(523)