تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

2 - صفوان بن امیه بن خلف‏

او نسبت به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله کینه داشت.