تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

انگشتری پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس بن مالک گوید: انگشتری پیامبر صلی الله علیه و آله از نقره و نگین آن حبشی - از نوع جزع(664) که معدنش در حبشه است - بود.
ابن عمر گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتری از نقره برای مهر کردن نامه‏ها داشت و آن را به دست نمی‏کرد.
انس بن مالک گوید: انگشتر پیامبر صلی الله علیه و آله و نگینش از نقره بود. و نیز گوید: نقش انگشتر پیامبر سه سطر داشت؛ در یک سطر: محمد، در یک سطر: رسول، در یک سطر: الله.
و نیز گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله به کسری و قیصر و نجاشی نامه نوشت. به حضرتش گفتند: آنان نوشته‏ای را جز با مهر نمی‏پذیرند. از این رو آن حضرت انگشتری از نقره ساخت و نقشش این گونه بود: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله.
و نیز گوید: هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای تطهیر می‏رفت انگشتریش را از دست بیرون می‏آورد.