تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

عطر زدن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله عطر را (اگر به هدیه می‏دادند) رد نمی‏فرمود.
ابن عمر گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه چیز را نباید رد کرد: بالش برای تکیه و روغن که بر سر مالند و بوی خوش.
از آن حضرت نقل است که فرمود: عطر مردان، بیرنگ است. عطر زنان باید رنگ‏دار اما با بوی پنهان باشد.
و از آن حضرت نقل است که: هر گاه به کسی گل خوشبویی دادند، آن را رد نکند؛ چرا که از بهشت بیرون آمده است.