تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

توصیف شمشیر پیامبر صلی الله علیه و آله‏

انس گوید: بند شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله نقره بود.
ابن سیرین گوید: شمشیرم را مثل شمشیر سمرة بن جندب ساختم. او ادعا داشت که شمشیرش را از روی شمشیر آن حضرت ساخته است و شمشیری حنفی بود.
حنفی بودن، انتساب به بنی حنیفه است که قبیله مسیلمه کذاب است. آنها به استادی در شمشیرسازی معروف بودند.