تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

آشامیدنی پیامبر صلی الله علیه و آله‏

ابن عباس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در حالت ایستاده از آب زمزم نوشید.
انس گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله آب را در سه نفس می‏نوشید و می‏فرمود: این طور گواراتر است.
در روایت دیگراست که: آن حضرت در طول آشامیدن دو بار نفس تازه می‏فرمود. و هر دو حدیث به یک معنی است که نوشیدن در سه مرحله بود.