تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

1 - عکرمه بن ابی جهل‏

او در آزار رساندن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و عداوت و دشمنی با ایشان و گذشتن از مال در راه جنگ با آن حضرت، همانند پدرش بود.