تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

حجامت و خون گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله‏

از انس در مورد کسب کسی که شغلش حجامت و خون گرفتن است سؤال کردند. گفت: ابو طیبه - که اسمش نافع و غلام قبیله بنی حارثه بود - پیامبر را حجامت کرد؛ آن حضرت دو صاع(683) خوراک به او داد و با بنی حارثه - که ارباب او بودند - صحبت کرد تا قسمتی از مالیاتی را که از او می‏گرفتند، کاهش دادند. آن حضرت می‏فرمود: حجامت از بهترین داروها برای شماست.
انس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در رگهای دو طرف گردن و در شانه و در روزهای هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم حجامت می‏فرمود.