تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

10 - غالب بن فهر

کینه‏اش ابو تیم و نام مادرش لیلی دختر حارث (بن تمیم) بود. برادران پدر و مادری او عبارت بودند از: حارث، محارب، اسد، عوف، جون و ذئب.