تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

اخلاق حضرت رسول صلی الله علیه و آله در وفا و پایبندی به پیمان و صله رحم‏

از انس روایت شده که گفت:
اگر هدیه‏ای به رسول خدا صلی الله علیه و آله داده می‏شد. می‏فرمود: آن را به خانه فلان بانو ببرید که او دوست خدیجه بود و خدیجه او را دوست می‏داشت.
از عایشه روایت شده که گفت:
بر هیچ زنی به اندازه خدیجه حسادت نکردم؛ وقتی که می‏شنیدم پیامبر صلی الله علیه و آله از او یاد می‏کرد. او هر گاه گوسفندی قربانی می‏کرد آن را به دوستان خدیجه هدیه می‏نمود.
از ابوقتاده روایت شده که گفت:
هیأتی از طرف نجاشی آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله از آنان پذیرایی فرمود. یاران حضرتش گفتند: اجازه فرمایید ما این کار را انجام دهیم. فرمودند: اینان از یاران ما با احترام پذیرایی کردند و من دوست دارم که پاداش آن همه محبت را به آنها بدهم.
زمانی که خواهر رضاعی آن حضرت، شیماء، را همراه با دیگر اسیران هوازن آوردند و خود را شناساند، جامه خویش را برای او گسترد و فرمود: اگر دوست داری می‏توانی با کمال احترام و محبت نزد من بمانی و اگر می‏خواهی تو را مجهز کنم و نزد قبیله‏ات بازگردانم. او قبیله خویش را انتخاب کرد و آن حضرت وسایل بازگشت او را فراهم فرمود.
ابو طفیل(351) گوید:
کودک بودم که دیدم زنی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد. آن حضرت عبای خودش را برای او گسترد و زن بر آن بنشست. پرسیدم او کیست؟ گفتند: مادری است که آن حضرت را شیر داده است.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‏فرماید:
خواهر رضاعی حضرت رسول صلی الله علیه و آله نزد ایشان آمد. چون او را بدید بسیار خوشحال گردید و عبای خویش را برای او گسترد و او را بر آن بنشانید. با او سخن گفت و بدو خوشرویی کرد. اندکی بعد از نزد حضرتش رفت و برادر رضاعیش آمد ولی حضرتش آنچه را که برای خواهر انجام داده بود برای او انجام نداد. گفتند: ای رسول خدا، آنچه را که برای خواهرش انجام دادید برای او انجام ندادید در حالیکه او مرد است! فرمود: برای اینکه او بیشتر از برادرش نسبت به پدر نیکی می‏کند.(352)
از عمرو بن سائب(353) روایت شده که گفت:
روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود. پدر رضاعیش آمد. یکی از پیراهنهایش را برای او پهن کرد و او را بر آن نشانید. آنگاه مادر رضاعیش آمد. حضرتش گوشه‏ای دیگر از پیراهنش را باز کرد و او را بر آن جای داد. سپس برادرش آمد. حضرت از جای برخاست و او را در کنار خویش نشاند.
پیامبر برای ثوبیه کنیز ابولهب - که به آن حضرت شیر داده بود - هدیه و لباسی می‏فرستاد و زمانی که ثویبه درگذشت پرسید: از بستگان او چه کسی زنده است؟ گفتند: هیچ کس.
از حضرت خدیجه رضوان الله علیها روایت است که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت:
مژده بادت! به خدا سوگند که خداوند هرگز تو را خواری نخواهد داد زیرا که صله رحم می‏کنی و از بار دیگران می‏کاهی. از بینوا دستگیری می‏کنی. میهمان را گرامی می‏داری و گرفتاریهای دیگران را برطرف می‏سازی.(354)