تربیت
Tarbiat.Org

توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران (صلی الله علیه و آله)
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

18 - مضر بن نزار

مضر از کلمه ماضر ( شیری که هنوز ماست نشده) گرفته شده است و غیر منصرف است. نامش عمرو بود و مادرش سودة دختر عک بن عدنان و برادرش ایاد نام داشت. دو برادر پدری به نامهای ربیعه و أنمار - که مادرشان جداله جرهمی بود - داشت. فرزندان نزار در تقسیم ارث و دارایی پدر خویش و چگونگی مراجعه آنها به أفعای جرهمی جهت قضاوت درباره آن، داستان شیرینی دارند.(65)
گویند مضر خوش آوازترین مردم بود و نخستین کسی بود که برای شتران آواز حدا خواند. علت آن بود که روزی از شترش بر زمین افتاد و دستش شکست. ناله سر داد که: یا یداه! یا یداه! (وای دستم، وای دستم!) شتران از چراگاه به سوی او آمدند. پس از اینکه دستش مداوا گردید و سوار شتر شد، آواز حدا خواند. بعضی گفته‏اند که دست یکی از غلامانش شکست؛ آواز سر داد و شتران گرد آمدند. آنگاه حدا را وضع کرد و مردم به آن اضافه نمودند. مدح مضر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است.(66)