تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ب) زیر مجموعه احسان

گفتیم که مسائل اخلاقی، که بر محور امور مالی مطرح می شوند، به دو دسته قابل تقسیمند: نخست مسائلی که زیر عنوان عدل و ظلم قرار می گیرند؛ یعنی ملاک ارزش آن ها در اصل، عدل یا ظلم است.
دوم مسائلی که زیر عنوان احسان قرار دارند و ملاک ارزش آن ها اصل احسان است. بحث درباره مسائل دسته اول را در بخش گذشته مطرح کردیم. اکنون در توضیح کارهای دسته دوم، که بر اساس احسان شکل می گیرند، باید بگوییم: روابط دسته دوم در جایی شکل می گیرد که از یک طرف، کاری به نفع طرف دیگر انجام می شود؛ ولی توقع نمی رود که از طرف دیگر، عمل مالیِ متقابلی صورت گیرد؛ یعنی کاری مالی است؛ ولی اساس آن بر معاوضه و مبادله مادی نیست. کمک های مالی ای که افراد به فرد خاصی یا به جامعه می کنند هم، در این بخش قرار دارند.