تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

رعایت آداب ویژه پیامبر

2. دسته دوم از آیات قرآن، که به آداب ویژه رسول اکرم(ص) پرداخته اند، به مسلمانان دستور می دهند که در مورد پیغمبر خدا لازم است آدابی را رعایت کنند که در این جا باید به بعضی از آن ها بپردازیم و درباره کمّ و کیف آن ها سخن بگوییم:
﴿ صفحه 277﴾