تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل سیزدهم:اخلاق بین المللی

• دسته بندیِ کفار
• عدالت در ارتباط با غیر محارب
• احسان به غیر محارب
• تعادل در روابط با غیر حربی
• رابطه مسلمانان با محاربان
• حق دفاع از خویش
• جهاد ابتدایی و نظام ارزشیِ معاصر
• نقد و بررسی
• دخالت در زندگیِ دیگران
• اهداف و ویژگی های جهاد ابتدایی
• شرایط ورود به جنگ
• آداب و ارزشها در حال جنگ
﴿ صفحه 413﴾