تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل دوم:ملاکهای کلی در اخلاق اجتماعی

• الف) اصل عدل
• ب) اصل احسان
• ج) اصل تقدم مصالح معنوی برمنافع مادی
• د) اصل رعایت اولویت
• خلاصه و جمع بندی
﴿ صفحه 39﴾
برای تعیین ارزش افعالی که به زندگیِ اجتماعی مربوط می شود و ارزش ملکاتی که از این افعال به وجود می آید، باید اصولی را در نظر بگیریم که براساس بینش عقلانی و توجه به واقعیاتی که در زندگیِ اجتماعی وجود دارد، استنباط می شوند و در این جا مهم ترین آن ها را مورد توجه قرار می دهیم که عبارتند از: