تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

حفظ آبرو و صیانت از شخصیت

بخش دوم از مسائلی که در این جا مطرح می کنیم، حفظ شخصیت افراد است که پس از حق حیات، در ردیف مهم ترین حقوق انسانی است. افراد در جامعه، غیر از آن که باید تأمین جانی داشته باشند، باید عِرض و آبرو و حیثیت و کرامت و شرافتشان در جامعه محفوظ بماند و مورد تجاوز دیگران قرار نگیرد.
در این زمینه مسائل مختلفی در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته که در کتاب های اخلاقی مطرح شده اند؛ اما ما در این جا همه را تحت عنوان «حفظ آبرو و صیانت از شخصیت» می آوریم.