تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

عدالت در ارتباط با غیر محارب

تا آن جا که به اصل عدالت مربوط می شود، طبیعی است که آن دسته از کفار، که حقوقی را برای مسلمانان محترم می شمارند، این توقع را از مسلمان ها دارند که متقابلاً مسلمانان نیز حقوق ایشان را محترم بشمارند. این یکی از مصادیق عدل است و در اسلام معتبر شناخته شده است. ما در بحث دوستی با غیر مسلمان ها و نیز در بحث تعهدات و پای بندی به پیمان ها این حقیقت را بیان کردیم. در آن جا گفتیم که دستور اسلام درباره پیمان های میان مسلمان ها و کفار این است که تا وقتی که کفار بر سرپیمانشان هستند، مسلمان ها نیز باید به این پیمان ها وفادار باشند.
در یک جمله می توان گفت: به طور کلی، ارزش هایی که در مسائل اجتماعی مطرح می شوند ـ مثل محترم شمردن جان، مال، ناموس و حیثیت ـ درباره این دسته از کفار، یعنی غیر حربی، مطرحند و جز در موارد استثنایی، که ممکن است این احترام ها از افراد برداشته شود، مثل آن جا که حکم قصاص اجرا می شود، باید این حرمت ها درباره کفار غیر حربی رعایت شود؛ همان طور که درباره مسلمان ها رعایت می شود و اصل کلی و حاکم بر روابط مسلمانان با کفار غیر محارب، رعایت عدالت و احترام متقابل خواهد بود.