تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

بهترین محیط تأمین نیازهای انسان

با توجه به انواع نیازهای افراد به یکدیگر که در بالا ذکر شد، می توان گفت که اصیل ترین نیازها در محیط خانواده تأمین می شود. در محیط خانواده، فرزند نیاز تکوینی و مستقیم خود به پدر و مادر را تأمین می کند و زن و شوهر نیاز جنسی و عاطفیِ خود را به وسیله یکدیگر برطرف می کنند.
بنابراین، اعضای خانواده، علاوه بر همکاری و مشارکت در تأمین نیازهای خارجی
و تعاون برای بهره مند شدن از نعمت ها و اشیای خارجی، به هم، نیاز مستقیم دارند؛
مثل نیاز جنسیِ همسران به یکدیگر و نیازهای عاطفیِ گوناگون همه اعضا به هم.
از این رو، ما نیز نخستین بخش از مبحث اخلاق اجتماعی را به موضوع خانواده اختصاص می دهیم.
در محیط خانواده، روابط گوناگونی وجود دارد: روابط میان زن و شوهر، روابط پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با پدر و مادر، و روابط بین فرزندان.
درباره این روابط، در روایات، مسائل بسیار مفصل و مهمی مطرح شده است؛ اما از آن جا که بحث ما یک بحث قرآنی است و بنا نداریم که به تفصیل روایات بپردازیم، همه این روابط را یک جا در بحث خانواده مطرح می کنیم و آیات مربوط به هر یک را فهرستوار می آوریم.
هدف اصلیِ ما در این بحث ها روشن شدن خطوط اصلی مربوط به روابط افراد و جامعه است تا بعد از این، از دید عقلانی و روایی نیز مورد تحقیق بیش تری قرار گیرد.
﴿ صفحه 53﴾