تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

خلاصه و جمع بندی

با توجه به آن چه تاکنون گفته ایم، برای ارزشیابیِ افعال، تا این جا توانسته ایم چهار اصل کلی را از منابع و مدارک اسلامی استخراج کنیم:
اول، اصل عدل و موازنه حق و تکلیف فرد، نسبت به جامعه.
دوم، اصل احسان.
سوم، اصل تقدم مصالح معنوی بر مادیات.
چهارم، اصل رعایت اولویت.