تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

و) غیرت و حمیّت بی جا

عامل دیگر، عار و ننگ بی جا و غیرت بی موردی بود که بعضی از اعراب جاهلی نسبت به نوامیس خود احساس می کردند و آنان را به کشتن دختران معصوم خویش وامی داشت. این عامل نیز در آیات متعددی از قرآن و شاید با شدت بیش تر و تعبیرهای تندتر محکوم شده است. منشأ این سنت غلط در میان اعراب جاهلی، یک اندیشه باطل و فکر غلط بوده است. عرب جاهلی داشتن دختر را عار می دانست و گاهی از روی حماقت، برای آن که دامنشان به چنین عاری آلوده نشود، دختران معصوم خود را می کشتند.
﴿ صفحه 206﴾
تعابیر بعضی از آیات قرآن نشان می دهد که این پندار غلط وجود داشته است، آن جا که می فرماید:
(اِذا بُشِّرَ اَحَدُهُم بِالاُْنْثَی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَ هُوَ کَظِیمٌ * یَتَواری مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ اَیُمْسِکُهُ عَلی هُون اَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ اَلاَساءَ ما یَحْکُمُونَ)**نحل/ 58 و 59.***.
این آیات می گویند: همین که به یکی از آنان خبر می دادند که دختردار شده است، صورتش از ناراحتی سیاه می شد و خشم خود را پنهان می کرد، خودش را می خورد و جرأت نمی کرد در بین مردم ظاهر شود، بلکه از خبر ناگواری که به او داده بودند، از مردم می گریخت و در این اندیشه فرو می رفت که چگونه خود را از این بلایی که دامنگیرش شده است برهاند. آیا با تحمل خفّت و شرمندگی نگاهش دارد و یا در خاک دفنش کند و خود را از این وضع اسفبار برهاند؟ به این سرشکستگی در جامعه تن دهد و یا خود را از ننگ و عار داشتن دختر رها سازد؟
بنابراین، اثبات وجود سنت دخترکشی و این که علت آن، ننگ و عار بی جا و احمقانه عرب جاهلی بوده، برای ما مسلمان ها، با وجود چنین آیات روشنی نیازمند سند و مدرک تاریخی نیست و آیات با صراحت کافی از این سنت خبر می دهند.