تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

2. ارشاد طرف مقابل

گاهی هدف از گفتگو ارشاد دیگران است؛ یعنی مطلب برای بحث کننده، روشن است، در آن شکی ندارد و نمی خواهد از دیگری استفاده کند، بلکه برای آن که مطلب را برای دیگران روشن کند، یا دعوت دیگران را که وی را به بحث و مناظره می خوانند، اجابت کند، در مناظره و گفتگوی با آنان شرکت می کند؛ چرا که این روش را در ارشاد و تعلیم دیگران سودمندتر و اجابت دعوت دیگران را خداپسندتر می داند. پس چنین انگیزه ای ارزشمند و چنین مباحثه و گفت و شنودی نیز مطلوب و مفید خواهد بود.