تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل ششم:اصلاح و افساد

• مفهوم اصلاح و افساد و مشتقات آن
• کاربرد این دو واژه در قرآن کریم
• دسته بندیِ آیات اصلاح
• واژه افساد در قرآن
• صلاح و فساد اجتماعی
• علایم و شرایط جامعه صالح
• اصلاح، عدل و احسان
﴿ صفحه 151﴾