تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ب) خودخواهی

دومین عامل تجاوز حیثیتی، خودخواهی است. برخی انسان ها برای آن که خود را در چشم دیگران بزرگ جلوه دهند، سعی دارند به هر شکل، حریف را از میدان بیرون کنند. این شیوه، در فعالیت های سیاسی کار برد فراوان دارد. سیاستمداران وقتی احساس می کنند رقیب سیاسی شان دارد از آن ها پیش می افتد و موقعیت اجتماعیِ بهتری به دست می آورد، به ترور شخصیت وی می پردازند و به اصطلاح، افشاگری می کنند تا مانع رشد او شوند.