تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

آیا دروغ، همیشه مذموم است؟

پرسش دیگر این که آیا دروغ همیشه و همه جا مذموم و دارای ارزش منفیِ اخلاقی است و یا در مواردی، گفتن دروغ نه تنها نکوهش ندارد، بلکه ممکن است خوب و حتی لازم هم باشد؟ در پاسخ باید گفت که در بعضی موارد، گفتن دروغ جایز و یا حتی واجب است که در این جا بعضی از آن ها را بیان می کنیم: