تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

نیاز انسان به زندگی اجتماعی

زندگیِ اجتماعی و پیوند زندگی هر فرد با افراد دیگر، چنان که گفتیم، برای آن است که نیازهای مادی و معنوی فرد، در جامعه بهتر تأمین می شود؛ چرا که بعضی از نیازهای انسان، تنها در جامعه برآورده می شود و در زندگیِ فردی برآوردن آن ها ممکن نیست و بعضی دیگر هم در زندگیِ فردی به شکلی ناقص برآورده شده و در جامعه به طور کامل برطرف خواهد شد. بنابراین، نتیجه می گیریم که ارزش و مطلوب بودن زندگی اجتماعی، در برآوردن نیازهای مادی و معنویِ افراد آن، ریشه دارد.