تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ درد چشم: وارد است که در وقت دیدن هر ماه نو، هفت مرتبه سوره حمد بخوانند.